BYDELSMØDRE

Hvem er bydelsmødrene? 

Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse. Opplæringen koordineres av bydelen, i tett samarbeid med Bydelsmødre Norge. Sammen med det offentlige jobber frivillige bydelsmødre med å løse lokale utfordringer, ved å bygge bro mellom kvinner og tjenesteapparatet. Bydelsmødre Norge består i dag av 130 frivillige kvinner med bakgrunn fra 35 land. 

Hva kan bydelsmødrene?

Bydelsmødrene skaper tillitsfulle relasjoner til kvinner med minoritetsbakgrunn og lite sosialt nettverk, en gruppe som det offentlige ofte har vanskeligheter med å nå. Bydelsmødrene kan nå denne gruppen fordi de har store nettverk og kjenner kvinnenes kultur og språk. Ved å møte kvinner i sine nærmiljøer som likepersoner, skaper bydelsmødrene gode og trygge rammer for samtaler. Mange av bydelsmødrene har også selv erfaring med å være nye i Norge. Deres unike kultur- og språkkompetanse gjør at bydelsmødrene skaper tillitsfulle relasjoner til isolerte kvinner. Kunnskapsgrunnlaget fra grunnutdannelsen bidrar til at bydelsmødrene når ut med riktig informasjon til målgruppen, og til at de kan henvise kvinner til riktig instans. 

Hva gjør bydelsmødrene? 

Bydelsmødrenes hovedoppgave er samtaler med andre kvinner i lokalmiljøet om de temaene og problemene som kvinnene selv er opptatt av. Samtalene kan ofte handle om familieforhold, bydelens tjenester, utdanning, helse, fritidsaktiviteter, eller økonomi. I tillegg hjelper bydelsmødrene kvinner med å oversette brev, bli med på møter med kommunen, bydelen, skolen eller barnehagen.  Bydelsmødre arrangerer også aktiviteter og inkluderende møter i nærmiljøet i form av temakvelder, treningsgrupper, samtalegrupper, kurs og fester.  

FORMÅL

Bydelsmødre Norges formål er å bringe håp og forandring i kvinners liv. Bydelsmødre gir kvinner den kunnskapen og støtten de har behov for og innsatsen kan beskrives som hjelp til selvhjelp. Grunntanken i Bydelsmødre-konseptet er at mødre på mange måter er nøkkelen til hele familiens sosiale og kulturelle inkluderingsprosess.  

Bydelsmødre Norges visjon er at alle kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn eller kvinner som er sosialt isolerte, og deres familier skal få den hjelpen og kunnskapen de har behov for, slik at de kjenner sine muligheter, rettigheter og plikter. Hovedmålsettingen til Bydelsmødre Norge er å bidra til bedre levekår for isolerte kvinner og familier. 

Målsettingen oppnås gjennom følgende delmålsettinger: 

  1. Brobygging mellom kvinner og lokalsamfunnet.

  2. Kvinner oppdager og bruker egne ressurser for styrke seg selv, familien og lokalsamfunnet.

  3. Familier og lokalsamfunnet rustes opp til å skap et oppvekstmiljø som styrker barn og unge til å klare seg i samfunnet.

Nasreen er initiativtaker og organisasjonsleder av Bydelsmødre Norge. Les mer om hennes arbeid her.

Bydel Østensjø2.jpg

Her kan du lese mer om bydelsmødrenes arbeid i årsrapportene. 

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE