BYDELSMØDRE

Hvem er bydelsmødrene? 

Bydelsmødre er utvalgte ressurssterke kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse. Opplæringen koordineres av bydelen, i tett samarbeid med Bydelsmødre Norge. Sammen med det offentlige jobber frivillige bydelsmødre med å løse lokale utfordringer, ved å bygge bro mellom hjemmeværende og isolerte kvinner og lokalsamfunnet. Bydelsmødre Norge består i dag av 107 frivillige bydelsmødre med 35 forskjellige landbakgrunner.  

Hva kan bydelsmødrene?

Bydelsmødrene skaper tillitsfulle relasjoner til kvinner som det offentlige ofte har vanskeligheter med å nå. Bydelsmødrene kan nå denne gruppen fordi de har store nettverk og kjenner kvinnenes kultur og språk. Mange har også selv erfaring med å være ny i Norge. Basert på kunnskap, identifisering og fortrolighet arbeider bydelsmødre for at kvinnene skal få håp og handlekraft til å skape den tilværelsen de ønsker for seg selv, sine barn og familier. 

Hva gjør bydelsmødrene? 

Bydelsmødrenes hovedoppgave er samtaler med andre kvinner i lokalmiljøet om de temaene og problemene som kvinnene selv er opptatt av. Samtalene kan ofte handle om familieforhold, bydelens tjenester, utdanning, helse, sunnhet, eller økonomi. I tillegg hjelper bydelsmødrene kvinner med å oversette brev, bli med på møter med kommunen, bydelen, skolen eller barnehagen. Bydelsmødre arrangerer også aktiviteter og inkluderende møter i nærmiljøet i form av temakvelder, treningsgrupper, samtalegrupper, kurs og fester.  

FORMÅL

Bydelsmødre Norges formål er å bringe håp og forandring i kvinners liv. Bydelsmødre gir kvinner den kunnskapen og støtten de har behov for, så de kan ta kontroll over eget liv og treffe beslutninger som oppleves som riktige for dem selv, familien og barna. Innsatsen kan beskrives som hjelp til selvhjelp. Grunntanken i Bydelsmødre-konseptet er at mødre på mange måter er nøkkelen til hele familiens sosiale og kulturelle integrerings- og inkluderingsprosess.  

Bydelsmødre Norges visjon er at alle kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn eller kvinner som er sosialt isolerte, og deres familier skal få den hjelpen og kunnskapen de har behov for, slik at de kjenner sine muligheter, rettigheter og plikter. 

Hovedmålsetningen til Bydelsmødre er å bidra til bedre levekår for isolerte kvinner og familier, ved å bygge en bro mellom kvinnene og lokalsamfunnet. 

Målsetningen oppnås gjennom følgende to delmålsetninger: 

  1. Kvinner oppdager og bruker egne ressurser for å styrke seg selv, familien og lokalsamfunnet. 

  2. Familier og lokalsamfunnet rustes opp til å skape et oppvekstmiljø, som styrker barn og unge til å klare seg i samfunnet. 

Nasreen er initiativtaker og organisasjonsleder av Bydelsmødre Norge. Les mer om hennes arbeid her.

ÅRSRAPPORT 

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE