«Kvinnen er i en svært sårbar situasjon og jeg støtter henne. Jeg er innstilt på å stille opp og støtte henne over lengre tid.»

- Bydelsmor 

Effekten av Bydelsmødre

Bydelsmødre

Bydelsmødre - en gevinst for samfunnet 

Økonomer uten grenser har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av Bydelsmødre i Danmark. Rapporten viser at Bydelsmødre er en sosial investering. De har sett at for hver krone som investeres i Bydelsmødre, får samfunnet igjen mellom 3-10 kroner over en 10-årsperiode. I rapporten konstaterer de at en investering på 3 millioner kroner per år gir 137 000 frivillighetstimer i året; det vil si 36,2 millioner kroner per år over en 10-års periode. Bydelsmødrenes frivilliges innsats i Alna, Stovner og Grorud tilsvarer 7 årsverk i 2018.

Sivilsamfunn og frivillige organisasjoner er en viktig arena for integrering av minoritetsbefolkning. Integrasjon forutsetter at enkeltmennesker har mulighet til å delta i fellesskap der de møter folk som er annerledes enn dem selv. Slik kan man sosialiseres inn i samfunnets felles normer og verdisett. Studier viser en lavere grad av frivillig innsats blant innvandrere enn i befolkningen ellers. Mange er ikke klar over betydningen av slik innsats og hvordan det kan berike både lokalsamfunnet, dem selv og barna deres. Bydelsmødre Norge tilrettelegger for frivillig arbeid for kvinner på tvers av kulturell og religiøs bakgrunn, i samarbeid med det offentlige og sivilsamfunnet.

Bydelsmødre bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. Frivillig sektor har rollen både som aktør – gjennom å påvirke politiske prosesser, og som arena – gjennom åvære en skole i demokrati . Gjennom å gi samfunnsborgerne innflytelse fremmes deres engasjement for å utvikle og ta ansvar for deres lokalmiljø. Forskning viser også at samfunnsborgere som deltar i medvirkningsprosesser blir mer interessert i politikk og politiske partier. De ferdigutdannede bydelsmødrene viser et økt engasjement i politiske medvirkningsprosesser og i utviklingen av lokalmiljøet.

Det er mange frivillige som jobber mot samme mål som det offentlige, men frivillige når ofte lettere frem til lokalsamfunnet og enkeltmennesker enn det offentlige. Bydelsmødrenes frivillige arbeid, i form av informasjonsformidling om offentlige tjenester og tilbud, spiller derfor en viktig rolle. Vi regner med at hver bydelsmor i 2018 i snitt har veiledet 100 kvinner. I tillegg har bydelsmødrene arrangert og deltatt på aktiviteter i Stovner, Alna og Grorud, der vi anslår at de har nådd frem til 20 personer per bydelsmor. Vi anslår på dette grunnlag at cirka 6000 mennesker i Oslo har brukt tilbudet i løpet av 2018. En analyse av Bydelsmor-innsatsen i Danmark viser at bydelsmødrene bidrar til bedre kontakt og større tillit mellom utsatte kvinner og lokale fagpersoner.

Forskning på Stadsdelsmammor (Bydelsmor-innsatsen) i Sverige viser at kvinnene har opplevd å bli mer interessante for arbeidsgivere etter at de har blitt stadsdelsmammor (bydelsmødre). Under grunnutdannelsen og i rollen som bydelsmødre har arbeidsgivere fått tillit til kvinnenes kompetanse og personlige egenskaper. En rapport fra Bydelsmor-innsatsen i Danmark viser at minst fem kvinner i året kommer ut i arbeid, fordi de har blitt bydelsmødre (ØUG rapport, 2016).

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE