Om Bydelsmødre

Hvem er bydelsmødrene? 

Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse. Opplæringen koordineres av bydelen/kommunen, i tett samarbeid med Bydelsmødre Norge. Sammen med det offentlige jobber frivillige bydelsmødre med å løse lokale utfordringer, ved å bygge bro mellom kvinner og tjenesteapparatet. Bydelsmødre Norge består i dag av 152 frivillige kvinner med bakgrunn fra 40 land. 

Hva kan bydelsmødrene?

Bydelsmødrene skaper tillitsfulle relasjoner til kvinner med minoritetsbakgrunn og lite sosialt nettverk, en gruppe som det offentlige ofte har vanskeligheter med å nå. Bydelsmødrene kan nå denne gruppen fordi de har store nettverk og kjenner folks kultur og språk. Ved å møte kvinner i sine nærmiljøer som likepersoner, skaper bydelsmødrene gode og trygge rammer for samtaler. Mange av bydelsmødrene har også selv erfaring med å være nye i Norge. Deres unike kultur- og språkkompetanse gjør at bydelsmødrene får stor tillit. Kunnskapsgrunnlaget fra grunnutdannelsen bidrar til at bydelsmødrene når ut med riktig informasjon til målgruppen, og til at de kan henvise kvinner til riktig instans. Les mer om samarbeid med bydel/kommune her.

Hva gjør bydelsmødrene? 

Bydelsmødrenes hovedoppgave er samtaler med andre kvinner i lokalmiljøet om de temaene og problemene som kvinnene selv er opptatt av. Samtalene kan ofte handle om familieforhold, bydelens/kommunens tjenester, utdanning, helse, fritidsaktiviteter, eller økonomi. I tillegg hjelper bydelsmødrene kvinner med å oversette brev, eller bli med på møter med kommunen, bydelen, skolen eller barnehagen.  Bydelsmødre arrangerer også aktiviteter og inkluderende møter i nærmiljøet i form av temakvelder, treningsgrupper, samtalegrupper, kurs og fester. Under koronapandemien har bydelsmødrene gjort en enorm innsats for å sørge for at viktig informasjon kommer ut til alle - også de som ikke snakker norsk. Dette har de gjort både gjennom oppsøkende arbeid og via Bydelsmødres hjelpetelefon på 24 språk.  

Om organisasjonen

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid som utelukkende jobber for et sosialt formål og fellesskapets beste. Bydelsmødre Norge er en paraplyorganisasjon bestående av de lokale Bydelsmødre-foreningene i ulike kommuner og i bydeler. Bydelsmødre Norges formål er å bringe håp og forandring i kvinners liv. Bydelsmødre gir kvinner den kunnskapen og støtten de har behov for og innsatsen kan beskrives som hjelp til selvhjelp. Grunntanken i Bydelsmødre-konseptet er at mødre på mange måter er nøkkelen til hele familiens sosiale og kulturelle inkluderingsprosess. Bydelsmødre Norges visjon er at alle kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn eller kvinner som er sosialt isolerte, og deres familier skal få den hjelpen og kunnskapen de har behov for, slik at de kjenner sine muligheter, rettigheter og plikter. Hovedmålsettingen til Bydelsmødre Norge er å bidra til bedre levekår for isolerte kvinner og familier. 

Konseptet 

Bydelsmødre er opprinnelig et tysk konsept som startet opp i Berlin under navnet Stadtteilmütter i 2004. Konseptet ble hentet til Danmark i 2008, der det ble utviklet i en ny retning, basert på frivillig arbeid. Bydelsmødre i Danmark har blitt en stor suksess med over 900 aktive Bydelsmødre fordelt på 42 Bydelsmødre-foreninger over hele landet. I 2016 hentet Nasreen Begum - som hadde over 20 års erfaring fra frivillig arbeid med kvinner og barn - konseptet til Norge og tilpasset det norske behov. Bydelsmødre Norge har i dag utdannet 160 bydelsmødre i bydelene Alna, Grorud, Stovner, Østensjø, Søndre Nordstrand og Bjerke i Oslo kommune, og i kommunene Grong, Kvam og Levanger. Konseptet ble også videreført til Sverige i 2013, under navnet Stadsdelsmammor, og til Finland som Naapuriäidit (Neighbourhood Mothers) i 2016.