Om Bydelsmødre

Hvem er bydelsmødrene? 

Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse. Opplæringen koordineres av bydelen/kommunen, i tett samarbeid med Bydelsmødre Norge. Sammen med det offentlige jobber frivillige bydelsmødre med å løse lokale utfordringer, ved å bygge bro mellom kvinner og tjenesteapparatet. Bydelsmødre Norge består i dag av 130 frivillige kvinner med bakgrunn fra 35 land. 

Hva kan bydelsmødrene?

Bydelsmødrene skaper tillitsfulle relasjoner til kvinner med minoritetsbakgrunn og lite sosialt nettverk, en gruppe som det offentlige ofte har vanskeligheter med å nå. Bydelsmødrene kan nå denne gruppen fordi de har store nettverk og kjenner folks kultur og språk. Ved å møte kvinner i sine nærmiljøer som likepersoner, skaper bydelsmødrene gode og trygge rammer for samtaler. Mange av bydelsmødrene har også selv erfaring med å være nye i Norge. Deres unike kultur- og språkkompetanse gjør at bydelsmødrene får stor tillit. Kunnskapsgrunnlaget fra grunnutdannelsen bidrar til at bydelsmødrene når ut med riktig informasjon til målgruppen, og til at de kan henvise kvinner til riktig instans. Les mer om samarbeid med bydel/kommune her.

Hva gjør bydelsmødrene? 

Bydelsmødrenes hovedoppgave er samtaler med andre kvinner i lokalmiljøet om de temaene og problemene som kvinnene selv er opptatt av. Samtalene kan ofte handle om familieforhold, bydelens/kommunens tjenester, utdanning, helse, fritidsaktiviteter, eller økonomi. I tillegg hjelper bydelsmødrene kvinner med å oversette brev, eller bli med på møter med kommunen, bydelen, skolen eller barnehagen.  Bydelsmødre arrangerer også aktiviteter og inkluderende møter i nærmiljøet i form av temakvelder, treningsgrupper, samtalegrupper, kurs og fester. Under koronapandemien har bydelsmødrene gjort en enorm innsats for å sørge for at viktig informasjon kommer ut til alle - også de som ikke snakker norsk. Dette har de gjort både gjennom oppsøkende arbeid og via Bydelsmødres hjelpetelefon på 24 språk.