KONSEPTET

OM ORGANISASJONEN

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid som utelukkende jobber for et sosialt formål og fellesskapets beste. Bydelsmødre Norge består av tre organer: bydelsmødre-foreningene, styret og Bydelsmødre sentralt. Bydelsmødre Norge ledes av organisasjonsleder. 

 

I fase 4 av Bydelsmødre-innsatsen blir bydelsmødrene i hver bydel organisert som en forening med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. De lokale bydelsmødre-foreningene er selv ansvarlig for drift og økonomi, og velger et styre for foreningen. Foreningene følger standardvedtekter for bydelsmødre-foreninger tilsluttet Bydelsmødre Norge, og inngår en samarbeidsavtale med Bydelsmødre Norge. 

Bydelsmødre Norge er en paraplyorganisasjon bestående av de lokale Bydelsmødre-foreningene, slik som Bydelsmødre Alna, Bydelsmødre Stovner og Bydelsmødre Grorud. Bydelsmødre Norges generalforsamling som består av alle bydelsmødre i de lokale bydelsmødre-foreningene, samt de organisatorisk frivillige, velger et styre for virksomheten. Styret har en rådgivende funksjon og ikke økonomisk eller juridisk ansvar. Dette ligger hos organisasjonsleder. 

Bydelsmødre sentralt er Bydelsmødre Norge sitt hovedkontor, der organisasjonsleder og ansatte arbeider med å følge opp Bydelsmødre-innsats i bydeler og kommuner.  

Bydelsmødre er opprinnelig et tysk konsept som startet opp i Berlin under navnet Stadtteilmütter i 2004. Konseptet ble hentet til Danmark i 2008, der det ble utviklet i en ny retning, basert på frivillig arbeid. Bydelsmødre i Danmark har blitt en stor suksess med over 700 Bydelsmødre fordelt på 42 Bydelsmødre-foreninger over hele landet. Konseptet ble videreført til Sverige i 2013, under navnet Stadsdelsmammor og til Finland som Naapuriäidit (Neighbourhood Mothers) i 2016. Med over 20 års erfaring fra frivillig arbeid med kvinner og barn, tilpasset Begum konseptet etter norske behov. Bydelsmødre Norge har i dag utdannet 130 bydelsmødre i bydelene Alna, Grorud, Stovner, Østensjø, Søndre Nordstrand og Bjerke i Oslo kommune.

Bydelsmødre-konseptet består av fire faser. 

For å bli en bydelsmor må kvinnene gjennomføre en grunnutdannelse. Grunnutdannelsen, med sine 17 moduler, gir kvinnene muligheten til en kompetanseheving som tar utgangspunkt i deres egne ressurser og nettverk. Bydelsmødrenes grunnutdanning har to hovedformål:

 • Gi bydelsmødrene kunnskap om Bydelsmødres egne metoder og deres ulike roller.

 • Gi innsikt i bydelens arbeid i relasjon til familie, helse og samfunn.

Under opplæringen tilrettelegges det for å bygge nettverk mellom bydelsmødrene og de ulike tjenesteområdene i bydelene, samt andre aktører. Når bydelsmødrene har fullført utdannelsen får de tittelen bydelsmor, diplom og ID-kort, og de går ut i deres nærmiljøer som frivillige. Bydelen kan samarbeide med bydelsmødrene ut mot ulike målgrupper. I dette ligger også bydelens mulighet til å få økt kultursensitiv kompetanse gjennom kontakt og samspill med bydelsmødrene, som vil kunne bidra inn i bydelens tjenesteutvikling.

Bydelsmødrenes grunnutdannelse:

 • Modul 1: Introduksjon Bydelsmødre

 • Modul 2: Barns utvikling & oppdragelse

 • Modul 3: Barns hverdag

 • Modul 4: Ungdom

 • Modul 5: Bydelsmødrenes metoder 1

 • Modul 6: Aktivitet & ernæring

 • Modul 7: Kvinnehelse

 • Modul 8: Bydelsmødrenes metoder 2

 • Modul 9: Psykisk helse

 • Modul 10: NAV sine tjenester

 • Modul 11: Kunnskap om Norge

 • Modul 12: Bydelsmødrenes metoder 3

 • Modul 13: ICDP – foreldreveiledning

 • Modul 14: Bydelsmødrenes metoder 4

 • Modul 15: Vold i nære relasjoner

 • Modul 16: Flyktninger

 • Modul 17: Avslutning og evaluering

DE FIRE FASENE

Bydelsmødre-konseptet består av fire faser:

 

Fase 1: 

I fase 1 forankres innsatsen i bydelens tjenesteområder og kvinner blir rekruttert til grunnutdannelsen. Den første fasen handler om å etablere et faglig sterkt nettverk i lokalområdet, som skal støtte opp om den kommende bydelsmødre-innsatsen i bydelen. Det etableres en ressursgruppe med alle de aktørene som gjerne vil bidra til innsatsen, og som kan se styrken i at lokalområdet får en bydelsmødre-gruppe. Deretter skal grunnutdannelsen, fase 2, planlegges. I denne fasen foregår også den viktige rekrutteringen av kvinner til grunnutdannelsen. En lokal koordinator og ressursgruppen fra bydelen står for rekruttering, og benytter sine nettverk til å spre informasjon og finne kvinner som ønsker og kan egne seg til å bli bydelsmødre. De må ha riktig motivasjon, godt nettverk og engasjement. De interesserte intervjues og 18-25 kvinner velges ut. Bydelsmødre-gruppen skal representere ulike områder av bydelen og ha variert etnisk og språklig bakgrunn, slik at de kan nå ut til flest mulig.

Fase 2 – Bydelsmødrenes grunnutdannelse

I fase 2 gjennomgår kvinnene en grunnutdannelse bestående av 17 kurskvelder/moduler. Bydelsmødre Norge tilbyr et fullt konsept og materiale for grunnutdannelsen. Fagpersoner fra ulike tjenesteområder i bydelen er forelesere, og et viktig formål med utdannelsen er å skape tillit mellom kvinnene og bydelens tjenester. Under utdannelsen får kunnskap om, forståelse for og praktiske erfaringer med arbeidet som bydelsmor. Lokal koordinator i bydelen har ansvar for gjennomføring av utdannelsen, tett veiledet av Bydelsmødre sentralt.

Fase 3 – Bydelsmødrene går i gang

Når grunnutdannelsen er gjennomført, og bydelsmødrene har mottatt diplomer, skal de nye bydelsmødrene raskt komme i gang med deres innsats som frivillige. I fase 3 handler det om å begynne å praktisere det man har lært gjennom grunnutdannelsen og reflektere over det i trygge rammer. Samtidig arbeides det målrettet med å spre kjennskap til bydelsmødrene blant beboerne i lokalområdet og de faglige aktørene. I denne fasen møtes bydelsmødrene annenhver uke, deler erfaringer og støtter hverandre. Ofte vil fagpersoner som holdt undervisning i fase 2 komme tilbake for å dele ny kunnskap eller gå dypere i noen av temaene fra grunnutdannelsen. Bydelsmødrene kan også invitere inn andre samarbeidsparter de ønsker å lære fra. Lokal koordinator fortsetter å følge opp gruppen, før gruppen selv, med hjelp fra en organisatorisk frivillig, gradvis overtar ansvaret for å drive gruppens arbeid videre.

Fase 4 – Bydelsmødregruppen blir en forening

I fjerde og siste fase, overgis lederskapet til bydelsmødre-gruppen i bydelen. De stifter egen forening, som til dels skaper en organisatorisk ramme omkring innsatsen og til dels sikrer muligheten til å søke midler til aktiviteter. I fase 4 møtes bydelsmødrene en gang i måneden, for erfaringsutveksling og ny kunnskap. Foreningen velger et styre som har ansvar for videre drift. Organisatorisk frivillig og Bydelsmødre sentralt støtter gruppen. Bydelsmødre sentralt organiserer felles samlinger for alle bydelsmødre og skaper nettverk for erfaringsutveksling. Flere bydelsmødre blir veiledere eller undervisere innen for eksempel ICDP-foreldreveiledning og Sunn start - mat og helse, og setter i gang ulike aktiviteter i lokalmiljøet.

HVOR FINNER DU OSS?

BM – Bydelsmødre

c/o Tøyen Unlimited

Kolstadgata

0652 Oslo

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

KONTAKT OSS

© 2019 BYDELSMØDRE